Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Groenlo
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Hervormde Gemeente Groenlo behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Groenlo
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824111308
Website adres: http://groenlo.protestantsekerk.net
E-mail: pkn.hervormdegemeentegroenlo@gmail.com
Adres kerk: Mattelierstraat 5
Postcode: 7141 BP
Plaats: Groenlo
Postadres: Vermeerstraat 11
Postcode: 7141WS
Plaats: Groenlo
 
De Hervormde Gemeente Groenlo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Naast de Erediensten tijdens de zondagse samenkomsten en  tijdens de andere bijzondere vieringen vindt de Hervormde Gemeente Groenlo het belangrijk open te staan voor anderen en iets te betekenen voor de gemeenschap. Daarmee willen we ons christen zijn tonen.
 
Het pastorale team, bestaande uit de predikant, ouderlingen en wijkmedewerkers, werkt aan het opbouwen van een band met  mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkgemeenschap. Ontmoeting in kleine en grotere kring is daarvan het uitgangspunt.
 
Door oecumenische diensten en andere activiteiten samen met de Rooms-katholieke  gemeenschap te organiseren, willen we de band tussen de geloofsgemeenschappen versterken. Als voorbeeld: Dienst van de Eenheid, een Dienst in de vredesweek, Taizé- en vespervieringen.
 
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Groenlo.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, de gebouwen en de begraafplaatsen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op http://groenlo.protestantsekerk.net
vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
[[ Eventueel kunt u een verwijzing of link toevoegen naar andere pagina’s over activiteiten op de website van de gemeente. ]]

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2019 2019 2018

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €   7.000  €  4.679  €   6.121
Bijdragen gemeenteleden  € 35.500  € 34.065  € 35.221
Subsidies en overige bijdragen van derden  €  €        €      -
Totaal baten  € 42.500  € 38.762  €  41.342

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €  34.500  € 29.063  € 35.904
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €    3.900  €   1.570  €   4.051
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €    3.000  €   4.894  €   2.766
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €    4.800  €   5.544  €   4.051
Salarissen (koster, organist e.d.)  €    4.800  €   6.614  €   6.340
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €  16.750  € 17.965  € 18.605
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €      €        €      632
Totaal lasten  €  67.750  € 65.650  € 73.746
 
Resultaat (baten - lasten)  € 25.250-  € 26.888-  € 32.422-

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van een landerij en geldmiddelen. Voor een deel is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (koster, organist en vrijwilligers), onderhoud begraafplaatsen en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 
terug
 
 
 
 
Contact adressen
Predikant: Ds. Reinoud Wentink
Adres: Reggestraat 8, 7103EE Winterswijk.
Tel: 0543-848528, 06-48083418
Email: ds.r.wentink@ziggo.nl
Aanwezig in Groenlo op dinsdag

Scribaat kerkenraad:
Adres: Vermeerstraat 11, 7141WS Groenlo
Email: pkn.hervormdegemeentegroenlo@gmail.com

Admin: Kerkvoogdij
Dhr. A.J.G.Vennebekken
Nieuwestraat 10, 7141BZ Groenlo
Tel: 0544 465509

Admin: Diaconie
Mevr. R. Weetink-ter Haar
Piersonstraat 7, 7103HA Winterswijk
Tel: 0543 538525

Admin: Begraafplaats
Dhr. N.C. Winkel
Oude Winterswijkseweg 30a, 7141DG Groenlo
Tel: 06 30447950

Contactpersoon betreffende uitvaarten:
Mevr. A.C. Vennebekken-Tukkers
Email: dinyvennebekken@hotmail.com
Tel: 0544-465509 bgg 06-33686627
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.